Rólam

Benevolo Lectori Salutem – Üdvözlet a jóakaratú olvasónak!

Teológia MA diploma végzettséget szereztem a PPHF–en. Napjaink egyházának tanításában és teológiájának megjelenésében újra „…térdeplő [1]” teológiát és tanítást kell kialakítani. A térdeplő teológia fogalmát Hans Urs von Balthasar svájci katolikus teológus és pap 1948-ban használta. A fogalom értelmében a nyugati teológia térdeplő teológiából ülő, íróasztali teológiává lett. Teológiát művelni csak az élő Istennel való találkozásból lehetséges, amely az imádságban valósul meg. [1] Vö. Hafenscher, Károly: Lelkiség, spiritualitás a teológusok életében, Lelkipásztor (1986/8), 477.

Hogyan kezdjünk neki? Amikor már van egy tárgyunk, akkor a diszciplináris helyét meghatározzuk. A helyesen felismert pontokból keressük meg a téma a forrásokhoz kötődő kapcsolódási pontjait, melyek a Szentírás, Szent Hagyomány, Tanítóhivatal stb.

A teológiai téma írásba foglalása: 1. az elsődleges  forrásként (Szentírás felhasznált kiadása, Tanítóhivatali megnyilatkozások) 2. a felhasznált irodalmi források alapján (lexikon, jegyzet, monográfia stb.). 3. a forrásművek kellő mélységben való ismerete, melyet kritikai módon kezelünk. 4. a mű témájához kapcsolódó mértékadó magyar nyelvű irodalom illetve a nemzetközi szakirodalom tárgyához egy idegen nyelv eredetiben való használata. 5. a téma kapcsán a tudományos eljárás követelményeinek meg kell felelnie, amely egzakt, logikus, jól dokumentált, illetve bizonyított legyen. 6. a műben elkülönüljön az alkotó szövege és a forrásul használt szövegektől. 7. melyeket megfelelően mind tartalmi mint formai az idézés és a hivatkozás szabályai szerint alkalmazunk. Könyv ajánló: Kránitz, Mihály – Török, Csaba: Teológiai módszertan, Elméleti és gyakorlati bevezetés, SZIT, Budapest, 2017.

Memoriterek

  • Tu est Christus Filius Dei Vivi  – Te vagy a Krisztus az élő Isten Fia. (Ματθαιο 16,16) (Mt 16,16)
  • εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ – Éj hó Krisztosz hó hüjosz ton Theon. – Te vagy Isten Fia a Krisztus. (Ματθαιο 16,16) (Mt 16,16)
  • εγω ειμι η οδος και η αληθεια και η ζωη (Ἰησοῦς 14,6) – Ego ejmi hé hodosz kái álitéjá kái hé dzóé. “Én vagyok az út az igazság és az élet.” (Jn14,6)
  • שְׁמַ֖ע יִשְׂרָאֵ֑ל יְהוָ֥ה אֱלֹהֵ֖ינוּ יְהוָ֥ה  אֶחָֽד – Sömá Jiszráél Adonáj Elohénú Adonáj Ehád – Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! (MTörv 6,4). A Dvárim, Mózes 5. könyve, Váetchánán, 5 Mózes 3:23–7:11. fejezetben: A Sömá Isten egysége és Izrael megingathatatlan hűsége iránta bekezdésben: “Halljad Izrael, az Örökkévaló, a mi Istenünk, az Örökkévaló egy!” http://zsido.com/fejezetek/vaetchanan-4
  • A Miatyánk imádság saját doxológiám – záróformulám: Atyám, kérünk téged, hogy az Úr Imája úgy világítsa meg a jóakaratú emberek lelkét, ahogy dicsőséges fényed Krisztus Urunkat mutatja nekünk. Ámen!

Én ………………………… ígérem, hogy a Római Katolikus Egyház törvényes előírásaihoz mindenkor hű leszek. Ebben az ünnepi órában a hit és az igazság szolgálatára szentelem magamat, és minden igyekezetemmel arra törekszem, hogy teológiai tudásomat Egyházam és Hazám dicsőségére és embertárasaim javára fordítsam. Isten engem úgy segéljen.

A teológia jelentése a θεολογια – Teológia és a θεος  – theosz, amely Isten és a λογος – logosz beszéd szavakból áll, melynek jelentése Istenről való beszéd. Az ismerőseim  a teológia diszciplináin lat. disciplina – tudományágon belül számos kérdésekkel fordultak hozzám. Az érdeklődési körük a teológián belül a kegyelemtanban az üdvtörténet alapján Szűz Mária. A morális vonatkozásokban az erkölcsteológia kapcsán másokon való segítés, az igazak jutalma, a bűnösök bűnhődése. A spirituális vonatkozásokban az eszkatológián belül a remény, üdvösség, ebből hogyan tekintünk mások üdvösségére, kárhozat lehetősége, esetleg a pokol kérdése. Ők egy perces választ várnak, ezért a válaszokat egy – két oldal terjedelemben számukra elküldtem. A bővített változat tanulmányozása megtörtént-e? – nem tudhatom… (ApCsel 28,27; 2Tim4,2-4).

Hasznos tanács: Molnár Márton igemutató bővítménye az oldal tartalmában található szentírási hivatkozásokat jeleníti meg egy felugró szövegbuborékban, így nem szükséges megnézni az idézett verset vagy versszakaszt, hanem a kurzort kell a szöveghez oda tartani, és olvasható az idézett vers. Beállítható a használni kívánt fordítás, az igemutató bővítmény jobb alsó sarkában.

A teológia ma Nemzetközi Teológiai Bizottság alapelvek és kritériumok

A teológusok, akik feladatuknál fogva a tapasztalat és az Egyház reflexiójának határán munkálkodnak: Különösen a világi teológusok, akiknek tapasztalataik vannak az Egyház és a világ, az evangélium és az élet közötti együttműködés területein, amelyekben a pappá szentelt teológusok és a szerzetes teológusok nem annyira járatosak. Egyre inkább igaz, hogy a teológusok kezdeti megfogalmazását adják „a megértést kereső hitnek” az új körülmények között vagy az új kérdések közepette. A teológusok igénylik és megérdemlik, hogy az egész egyházi közösség támogassa őket az imádságával, különösképpen ők egymást, az Egyház érdekében való őszinte erőfeszítéseikben. Ilyen körülmények között fontos a katolikus teológia kritériumaihoz való figyelmes ragaszkodás. A teológusoknak tudatában kell lenniük munkájuk benső átmenetiségének, munkájukat alá kell vetniük az egész Egyház vizsgálatának és értékelésének.

Vö. A teológia ma Nemzetközi Teológiai Bizottság: A teológia ma: távlatok, alapelvek és kritériumok, 5. A teológusok közössége, 47. http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=398 ; Vö. Donum Veritatis, 11.

Kurzusok Teológia osztatlan mesterszak végzettséghez szükséges kurzusok
1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 7. félév 8. félév 9. félév 10. félév
Filozófia
Szociológia Ó – kor Középkor  Újkor 1  Újkor 2
Logika Antropológia Ontológia Etika Kritika Teodicea Szigorlat
Patrológia–Dogmatörténet Patrológia 1 Patrológia 2 Dogmatört.1 Dogmatört.2
Egyháztörténet Tört. megism Ókori
Középkori
Újkori
Modernkori
Ókori szem. Középkorszem Újkori szem. Modernkori szem. Szigorlat
Biblikum Ószöv.bibism  Általános bev. Tóra  Nebiim
Ketubim Messian.kriszt Ósz.Teológiája
Szigorlat
Biblikumi héber nyelv Ósz egze szem Héber nyelv Héber egze
Úszöv. bibism. Általános bev Páli levelek Evangélium Úsz Késői iratok Görög nyelv Görög egze Úsz. egze. 1 Úsz. egze. 2.
Latin nyelv Latin 1 Latin 2 Latin 3 Latin 4 Latin záróvizs Szociálteológia Úsz egze szem
Szisztematikus Teológia Vallás teológia Trinitológia Kri-pneu
Bev. Teol. 1 Bev. teol. 2 Teol ism.el. Trinitológia szem Teológia ismeret szem Vallástörtnet szem Kri-pneu sz.
Bev. Teol. 1 Bev. teol. 2 Egyháztan  Eszkatológia Istent-tertan Szentégtan
Mariol sz Eszkat. szem.
Istentan-tertan szem Öko.teo sz
Morális3 ea Morális4 ea Morális1 ea Morális2 ea
Morális3 sz Morális4 sz Morális1 sz Morális2 sz
Alkalmazott Teológia Ker. lelkiség Liturgikus év Ker. lelkiség sz Gyak. teológia P. szentstan 2
Kateketika 2 Liturgia Szentségtan
Egyházismeret Euch. Liturgia Házasságjog Inkulturáció
Egyház igazg. Kateketika 1 Liturgiatört
Nevelés tört.
Szentségjog Egyház Zene Szakr. Műv
Pedagógia-Pszichológia Bev. pszich. Ált. lélektan Szociálpszich. Valláspszich. Szigorlat Sziszt teó
Önism. trén. Csopdin. trén
Neveléstört. Egyház Zene
Tudományos kutatás
Kutatásmódsz Kutatásmódsz Jézusesemény
Jézusesemsze
Műv-Pszi Kultúrák Tal

www.teologia.nhely.hu

1. Évfolyamdolg 2. Évfolyamdolg 3. Évfolyamdolg 4. Évfolyamdolg 5. Évfolyamdolg 6. Évfolyamdolg 7. Évfolyamdolg 8. Évfolyamdolg 9. Évfolyamdolg Diplomadolg+záróvizsg+védés

© www.teologia.nhely.hu   –  AD. MMXIX. ©