A valláskülönbség házassági akadálya és aktualitása napjainkban

A valláskülönbség házassági akadálya és aktualitása napjainkban

Mit jelent a valláskülönbség a disparitas cultus? – amely tisztán egyházjogi házassági akadályt képez. Az Egyházi Törvénykönyv erről az akadályról a következőket fogalmazza meg: a házasság két olyan személy között érvénytelen, akiknek egyik tagját a katolikus egyházban keresztelték meg, avagy oda felvették és abból formális cselekedettel nem távozott, a másik házastárs viszont nincs megkeresztelve. [1] A kánonjogi törvényszakasz célja, hogy védelmezze a katolikus házasságot kötő felek hitét, s így a kánoni törvény tisztán a katolikus családok kialakulását támogatja. Mivel a valláskülönbség akadálya tisztán egyházi jogi jellegű, a felmentést alóla a helyi ordinárius adhatja meg.

A valláskülönbséget nem szabad a vegyes vallással összekeverni. Ez utóbbi két olyan megkeresztelt személy házassága, akiknek egyikét a katolikus egyházban kereszteltek, vagy keresztség után oda fölvették, és onnan formális aktussal nem távozott, a másik pedig olyan egyháznak vagy egyházi közösségnek a tagja, amely nincs teljes közösségben a katolikus egyházzal.[2] A vegyes házasságokat szükséges megemlíteni, ugyanis napjainkban számos olyan házasság jött léte, amelynek a kiindulási pontja éppen a valláskülönbségből adódott. A vegyes házasságok szabályozása a mai latin Egyházjogban lévő tudományos értékezésben Erdő Péter megfogalmazott egy terminológiai bizonytalanságot, amelyet a Matrimonia mixta kezdetű motu proprio szóhasználata váltott ki. –  „…Matrimonia mixta, id est matrimonia inita a parte catholica cum parte non catholica sive baptizata sive non baptizata.[3].

Miszerint a dolog lényegét az egyházjogban az alapvető különbség tartotta fenn, amely a katolikus és nem keresztény közti érvénytelenítő házassági akadály a disparitas cultus, a valláskülönbség és a katolikus és más keresztény közti házasságot tiltó akadály, a mixta religio, tehát a vegyes vallás között az 1917-es Codex Iuris Canonici szerint fennállt. Mivel a hatályos Egyházjogi Törvényben már nincsenek tiltó akadályok, de léteznek házassági tilalmak, melyekben a tilalom nem a feleket, hanem a közreműködőt érintik. A hatályos Egyházjogi Törvény visszatér a vegyes házasság pontosabb fogalmához, mikor a katolikus Egyházban megkeresztelt vagy oda felvett fél más kereszténnyel kötött házasságát érti rajta. [4]

A valláskülönbség házassági akadálya

A Codex Iuris Canonici a házassági akadály fogalmát részletesen tárgyalja. Az 1983. november 27-én lépett hatályba az új Egyházi Törvénykönyv, amely az 1055. kánonnal bevezeti a házasságjog tárgyalását. Az 1077. kán. 1. §. – azzal foglakozik, hogy a helyi ordinárius a saját alárendeltjeinek, a saját területén mindenkinek, avagy aki éppen ott tartózkodik, esetleg a tartózkodási helyétől függetlenül, a házasságot korlátozott ideig, súlyos okból, ameddig az fennáll, különös esetben megtilthatja. Az 1086.k. 1.§. a valláskülönbséget tárgyalja, melyben a személy a katolikus egyház közösségét és a hitét formális aktussal elhagyja vagy más felekezetbe, vallási közösségbe formálisan belép.

A lakóhely nélküliek házasságának korlátozását értelmezve: aki (nem hajléktalan, hanem bevándorló vagy menekült) mely alapján a nem keresztény (református, iszlám) tehát más vallást gyakorló párok között problémát jelent, ha a katolikus egyházban szeretnék felvenni a házasság szentségét. Ez az akadály az elmúlt századokra is jellemző volt, amely előfordult már az egy nyelvet beszélő, de a valláskülönbség miatt különböző nemzetnek számító szerbek és horvátok között is.[5] Amely fokozódott 1990-es években a délszláv helyzet idején a letelepedni szándékozó különböző nemzetiségű és vallású személyek között akik a jogszerű tartózkodásuk hatékonysága miatt a házasság szentsége kiszolgáltatás reményében megpróbálták ezt kihasználni.

Korunkban aktuális az a valláskülönbség, amely a katolikus és más keresztény közti házasságból keletkezik. Miszerint kétség merülhet fel a házasságkötés előtt van, pl. a katolikus fél meg van-e keresztelve, avagy csakugyan katolikus-e? Az egyes érvénytelenítő akadályokról szól az 1089. kánon, mely szerint egy férfi és egy nő között, akit azért raboltak el vagy tartottak fogva, hogy vele házasságot kössenek – azért került megemlítésre, mert hasonló bűncselekményeket (1103. kán.) különböző valláskülönbségű személyek korunkban több esetben már elkövettek. Akadály bevezetésének értelme, hogy védi a katolikus fél hitét és annak szabályos gyakorlását. Nem korlátozza a kereszteletlen felet, de még a felmentés esetén is tudnia kell a keresztény fél kötelességéről. Csak a valóban katolikus személyekre vonatkozik ez a szabályozás, a nem katolikus egyházias közösségek tagjaira, a keresztségre készülő katekumenekre, a katolikus egyházból formális aktussal távozott személyekre nem.[6]

 A valláskülönbség aktualitása

Szent Pál számos alkalommal küzdött olyan emberekkel, akik visszaéltek a szexualitás isteni ajándékával – amelyet így fogalmazott meg: „Egyébként az a hír járja, hogy paráznaság fordul elő köztetek, mégpedig olyan, amilyen még a pogányok közt sincs, hogy tudniillik valaki apja feleségével él.” (1Kor5,1). Pál apostol intelme a homoszexualitás vágyról: „A férfiak hasonlóképpen abbahagyták az asszonnyal való természetes életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, vagyis férfi férfival űzött ocsmányságot. De meg is kapták tévelygésük megszolgált bérét.” (Róm 1,27).  Az Ószövetségi hagyományok alapján Talmud a Kiddusin traktatusában olvasható, hogy ha egy zsidó homoszexualitással gyanúsítható, akkor az ilyen ember, már nem számít zsidónak.[7] Avagy Lót története a homoszexualitást szintén utálatos dolognak említi.[8]

Napjaink egyik kísértése maga a vallási közömbösség. A valláskülönbségek a katolikus félre nagy gondot helyez. (1Kor 7,14). A hitbeli különbségek a vallásbeli különbségeket súlyosbíthatják, amelyek a házasságról vallott felfogások és a különböző vallási lelkületek így feszültségek össztüzébe kerülhetnek. A házastársi a családi erények a szeretet alázatos és türelmes gyakorlása és a kitartó imádság a nem keresztény felet előkészíthetik a megtérés kegyelmének elfogadására. Pál apostol a házasságnak nem a jogi formáját vette figyelembe, hanem elsősorban etikai kérdést látott benne. Az emberi természet mélyén megtalálható a férfi és a nő helyes kapcsolat gyökere.

Az Európa Unió tagállamai közül jelenleg Hollandia, Belgium és Spanyolország teszi lehetővé a homoszexuálisok illetve leszbikusok „házasságát.”[9]A Katolikus Egyház Katekizmusa megfogalmazza a házasság természetét a házastársak közösségére és javára, és gyermekek nemzésére és nevelésére van rendelve.[10] Ebből következik a katolikus egyház elutasító álláspontja:az egyneműek bármiféle érzelmi vagy gazdasági kapcsolatát házasságnak nevezze valaki. A heteroszexualitás kapcsolat nem akadálya a házasságnak, hanem egyszerűen alkotóeleme. A katolikus egyház ezért az isteni jogú akadályokat megkülönbözteti. A referátumban nem tértem ki az olyan házasság akadály szándékra, amelyek a nemek beli orvosi beavatkozások alapján jönnének létre.

 

[1] Vö. Codex Iuris Canonici: Az Egyházi Törvénykönyv, 1086.k. 1.§., Libreria Editrice Vaticana, Vatican City, Budapest 1984.

[2] im: 1124.k. 1.§.

[3] Vö. 1970. III.31. pr.: AAS 62, 1970, 257. Erdő, Péter: A vegyes házasságok szabályozása a mai latin Egyházjogban,  http://rocateo.ubbcluj.ro/studia/st_Erdo_2000.pdf, 112.

[4] Uo.

[5] Vö. Kecskés, Pál: A keresztény társadalomelmélet alapelvei, www.unitas.hu/sites/default/files/kecskes_pal

_a_kereszteny_tarsadalomelmelet_alapelvei.pdf

[6]Vö. Dr. Maróti, Gábor: A valláskülönbség házassági akadálya, www.hitvallas.hu/index.php?t=r&=9&c=2216

[7] Vö. Bávli: Kiddusin, 82a. VI/798

[8] Vö.Csordás, Eörs: Valláskülönbség kérdése a három monoteista világvallásban, www.htk.ppke.hu/uploads

/File/disszertaciok/Csordas_PhD_Vallaskulonb_definitive.pdf

[9] Vö.Csordás, Eörs: Valláskülönbség kérdése a három monoteista világvallásban, www.htk.ppke.hu/uploads

/File/disszertaciok/Csordas_PhD_Vallaskulonb_definitive.pdf

[10] Vö. 338.p.  Katolikus Egyház Katekizmusa, SZIT, 2006.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.