A “hit szava” – héber – kontra – tetoválás

Napjainkban előtérbe kerültek a héber írásmóddal készített tetoválások, melyeket néhány tetováló szalonban nem jól nem helyesen és nem a helyes betűkapcsolásokkal készítenek. Az Ó–szövetség tartalma és annak héber nyelvezete napjainkban számtalan embert zavarba hoz valójában nem tudja, mit gondoljon róla, mit kezdjen vele. A héber nyelv a sémita nyelvcsalád északnyugati ága, közeli rokonai az ugariti, föníciai, móábita és kánaáni nyelvjárások. A héber nyelv testvérei: az arab, akkád és arám.

Az Ó–szövetség prófétái fogalmakban illetve szimbólumokban és allegóriákban gondolkodtak. A vallási allegória számára a szöveg történeti értelme érdektelen, mögé kell látni, hogy valódi jelentése, a benne rejlő örök igazság, a magasabb értelem feltárulkozzon. A biblikus héber nyelvben nincs olyan szó vagy fogalom, amely konkrétan a hitet jelölné. A “hit” szónak fordított kifejezés aktív és passzív értelemben használatos. Az aktív egy személyhez vagy ígérethez való hűségre vonatkozik.  A passzív egy másik személy kijelentésébe vetett bizalomra.

A héber “hit” szó inkább a hinni, hűség, bizalom, megbízhatóság  kifejezések vagy annak ellenpárját mutatja be. Mint például: “Így szólt: Elrejtem előlük arcomat, hadd lám, mi lesz velük. Mert telve csalárdsággal ez a nemzedék, a fiakban nincsen semmi hűség.” (MTörv 32,20), melyben a – אֵמֻ֥ן émum, főnév jelenik meg.  Vagy: “Akinek nem igaz a lelke, az elbukik, de az igaz élni fog hűségéért.” Károliba: “Ímé, felfuvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke; az igaz pedig az ő hite által él.” – melyben a בֶּאֱמוּנָת֥ו – be –émunátó – hűségéért  jelenik meg. További példák: MTörv 32,4: igazságosság, hűség, 1Sám 26,23:  hűtlen, Kir 22, 7: hűségesen.

A képen a gyökszó betűi jobbról balra: 1.’ālef (többnyire néma) 2.mēm – m, 3.wāw w v, amely ide nem kell, (valószínű, hogy valaki a phonetikus kiejtést követte) 4.nûn  n, 5. hē’ h/(h). A tetoválás vagy az ămáná – אֲמָנָ֥ה vagy az émnuáh – אֱמֻנָה lett volna. Fontos a helyes jahvitikus masszoréta jelek, melyek megadják a magánhangzók kiejtését. Az ămáná első betűje az alef, amely hātēf patah “– a” nevű  magánhangzót kap, amely alig hallható á hang lesz: אֲ Az émnuáh-ban az alef betűje hātēf segôl nevű magánhangzót kap, amely “– e” hang lesz :אֱ      Fotó: www.flickr.com/photos/codeyd/7247009690

A képen az  אֱמֻנָה – az émnuáh főnév, melynek jelentései: keménység, szilárdság, hűség, hűséges, bizonyos, megerősít, bizalom/hit, becsület.  A tetoválás majdnem helyes, de lemaradt a מֻ – mēm – ről  az – m-ről, a qibbûs vagy qibbûc  “– u” nevű  magánhangzó. 

Készítettem egy bibilai héber kisszótárt, amely letölthető pdf formátumban: heber_kisszotar. A kisszótárba a hozzátartozó kiejtéssel gyökszavak szerepelnek. A hozzáértőktől kisszótárral kapcsolatban bármilyen észrevételt elfogadok, melyet hozzászólásban megírhat.

 

 

Az #530 fordítási katalógus számon az אֱמֻנָהémnuáh főnév a Bible Lexicons Old Testament Hebrew Lexical Dictionary alapján: www.studylight.org/lexicons/hebrew/530.html

A szentírás–magyarázaton belül a forma–és műfajkritikában szükséges azonosítani a szöveg műfaját, és azt az élethelyzetet – ’Sitz im Leben–t’, amelyben keletkezett. Az Ószövetségben nincs olyan fogalom, amely konkrétan a hitet jelölné ezért allegorikusan a különböző Sitz im Leben–hez igazítják a fogalmakat, szimbólumokat.

A Károli Gáspár revideált biblia fordítása (KG) az Istenbe vetett hitre fókuszál: „Akkor a király igen örvende, és Dánielt kihozatá a veremből. És kivevék Dánielt a veremből, és semmi sérelem nem találtaték ő rajta: mert hitt az ő Istenében.” (Dán 6,23). A  héber szövegben a הֵימִ֥ן  hê·min E/3. személyű múlt idejű igealak szerepel, ő hitt, melynek gyöke az אָמַן –  ámán ige.  A  hinni szónak szintén az  אָמַן –  ámán az alakja. Amely a reflexív passzív igetörzsben: szilárdnak, megbízhatónak lenni, vagy okozó, műveltető igetörzsben: valakit megbízhatónak tartani.

Az ábra az írásjelek helytelen sorrendjét követi. A helyes sorrend az אָמַן –  ámán ige múlt idejű T/3 alakjából képezve: já – áminú – יַאֲמִ֑ינוּ ők hittek.

Az אֲמַן – ámán gyökszó jelentései

Strong’s #525 fordítási katalógus számon főnévként

אָמוֹן – ámón: foglalkozásoknál, mesterember, jól képzett (hűségesen) képzett

Strong’s #526 fordítási katalógus számon főnév és tulajdonévként

Ámon: „képzett munkás” vagy „mester munkás”
Júda királya, Manasse fia
Szamária kormányzója
Salamon szolgájának leszármazottja

Strong’s #527 fordítási katalógus számon főnévként

építész, mester munkás
sokaság, sokaság

Strong’s #528 fordítási katalógus számon tulajdonévként

Amón vagy Amun = hűséges, egyiptomi isten, Thebes helyi istene

(Források a Bible Lexicons Old Testament Hebrew Lexical Dictionary-ból származnak)

Strong’ #540 katalógus számon semleges nemű főnévként:

1) megerősítés, támogatás
1.a1) hinni
1. a2) bizalommal
1. a3) megbízható (passzív alakban)

Vö. Hallgassuk meg az  אֲמַן ámán kiejtését utána pedig az ‘ămáná אֲמָנָ֥ה kiejtését!

Melléknévként:

נֶאֱמָןne-éhmán: megbízható, lojális, hűséges, igaz, kifogyhatatlan.

Az  אמנה ámán gyökszó  és  az אֲמָנָ֥ה – ‘ămáná

A héber szótárban keresett szavaknak a magánhangzó nélküli szófaj szógyökei találhatók mint az ámán: אמנה – melyet az Old Westminster Leningrádi Codex (Strong 548 katalógus számon) hitnek fordított. Masszoritikus hangzókkal: אֲמָנָ֥ה – ‘ămáná egyezik  az Ámen – אׇמֵןámin gyökszavával. De az ámin gyök szó hűség-et is jelenthet, amely szintén kifejezheti a hitet. Ámen több rétegű jelentése: megbízhatónak, hűségesnek, biztosnak szilárdnak lenni.

 

 

A képen a Jób 29,24-ben az ámán szógyök látható. King James Version (KJV) angol nyelven: Job 29,24: „If I laughed on them, they believed it not; and the light of my countenance they cast not down.” Fordítása:„Ha felnevettem őket, nem hitték; és az én szemem fényét nem vetették le. A hit szó itt passzív alakban jelenik meg, amely egy másik személy kijelentésébe vetett bizalomra fókuszál.

Végezetül ne felejtsük: A “hit” szónak fordított kifejezés aktív és passzív értelemben használatos. Az aktív egy személyhez vagy ígérethez való hűségre vonatkozik.  A passzív egy másik személy kijelentésébe vetett bizalomra.