A Miatyánk imádságról

Amikor a Miatyánkot imádkozzuk legyen az első gondolatunk, hogy az Atyához fordulunk, melynek közbenjáró útja Krisztus Szent embersége. Az imádságos életünk során valóban szeretnénk megérteni, hogy kit és mit testesít meg Jézus a Miatyánk imádság teljességében, akkor nem lenne ahhoz bátorságunk, hogy kapkodva – sietve imádkozzuk el, ugyanis az alázatunk meginogna mindazonáltal, hogy egyáltalán újra az imádságot megismételjük.

Napjainkban a Miatyánk imádság elkopott, ugyanis az imádság soraiból kihagynak részeket, vagy azokat összekeverik. Gerhard Lohfink német katolikus pap és teológus, aki a katolikus bibliatudósok közül az egyik legtekintélyesebb ószövetségi egzegézis professzor reflexiója hasonló görbe tükröt mutat: a Miatyánk számunkra kiüresedett, a Miatyánkkal gyakran visszaélnek, töltelék imának, egy liturgiai időegységnek használják („tartsunk egy miatyánknyi szünetet”), vagy a bűnbánat szentség kiegészítő szerepét tölti be („Elégtételként mondjon el két Miatyánkot és egy Üdvözlégyet!”).  Gerhard, Lohfink: A Miatyánk új értelmezésben, kiadó, L’ Harmattan KFT, 2017. 26.

A Miatyánk Lukácsnál rövidebb, míg Máténál hosszabb, amely bekerült a liturgiába. Máté által áthagyományozott Miatyánk tartalmazza: a megszólítást, a hét kérést, melyek közül három „te-kérés”, amely Isten ügye a világban. A négy kérés: a „mi-kérések” csoportjához tartozik, amely reménységünket, szükségeinket elbeszéli. (Joseph, Ratzinger XVI. Benedek: A Názáreti Jézus, II. SZIT, Budapest, 2011. 121.). A Mt 6,9 és a Lk 11,1-2 beszámol Jézus válaszáról: ahol a „Ti” és a „Mi” szavak értelmezését egymástól elválasztja. A „Ti” az istenkereső tanítványságot jelent, mert a Miatyánk imádság tanítványi ima. (Gerhard, Lohfink:  i.m. 10-11.). Amíg Máté az imádságról szóló rövid katekézis alapján vezet minket a Miatyánk imádsághoz, addig Lukács egy másik összefüggésben mutatja be a Miatyánkot. (Joseph, Ratzinger XVI Benedek: i m.120.). Hasznos tanács: Molnár Márton igemutató bővítménye az oldal tartalmában található szentírási hivatkozásokat jeleníti meg egy felugró szövegbuborékban, így nem szükséges megnézni az idézett verset vagy versszakaszt, hanem a kurzort kell a szöveghez oda tartani, és olvasható az idézett vers. Beállítható a használni kívánt fordítás, az igemutató bővítmény jobb alsó sarkában.

Az Úr imája ábrázolja a Krisztusba vetett hitünk teljességét, hiszen Κύριος Ἰησοῦς ΧριστόςKüriosz Jeszus Krisztusz – Király Jézus Krisztus az imáiban valóban az Atyához fordul, melyben az Ἀββά – Atya jelentése egy bizalmas megszólítást tükröz. (Mk 14,36; Gal 4,6; Róm 8,15). Az egyház korai időszakában még tudatában voltak a Miatyánk teljes körű értékének. Csak a katekumen időszak után, ismerkedtek meg a Miatyánk imádsággal, és az átadását traditio orationisnak nevezték. A megkeresztelt  személy a Miatyánkot a gyülekezettel az ünnepi istentisztelet keretében csak a bemerítés után mondhatta el. Ahogyan a katekumeneknek a hitvallást átadták, akképpen adták át az Úr imádságát is.

A Miatyánk imához hozzátartozik a későbbről származó doxológia: „Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, most és mindörökké. Ámen.” A görög szöveg szerint:  Ότι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοῦς αἰῶνας τῶν αἰῶνων· ἀμήν. hoti szon észtin hê Baszilejá kái hê dünámisz kái hê doxá ejisz toisz ájônász észtin.

A doxológiával első ízben a Didakhé–ban, azaz tanítás–ban találkozunk. A Didakhé teljes címe: Διδαχή κυρίου δια των δωδεκα αποστολων τοῖς εθνεσιν – Didakhé küriosz diá tón dódeka aposztolón. Jelentése: Az Úr tanítása a tizenkét apostol által a nemzeteknek, amely ó–keresztény egyházi rendtartást tartalmaz. A doxológia IX. fejezet 4. bekezdésben olvasható: Διότι δική σου είναι η δόξα και η δύναμις δια του Ιησού Χριστού στους αιώνες.Dihóti diká szón ejnái hé dóxá kái hé dünámisz diá ton Jeszú Krisztu sztonsz ájónész – Mert tiéd a hatalom és dicsőség Jézus Krisztus által mindörökké! A Diadkhé szövegében az eucharisztikus hála Jézus Krisztust dicsőíti. A Didakhé Szíriában keletkezett, néhány kutató szerint a 2. század első felében, tehát 125–150 között, mások szerint a 2. század végén, más vélemény szerint hogy az 1. század vége.

Didakhé szövegét Konstantinápolyban egy 11. századi kódexben felfedezte Brüenniosz Philotheosz nikomédiai metropolita 1873-ban. Azt követően latin, szír, kopt és etióp fordítás is előkerült.  Vanyó, László: Ókeresztény írók 3. Apostoli atyák, SZIT, 1988. 91–101.  Apostoli atyák: www.ppek.hu/konyvek/Vanyo_Laszlo_Apostoli_atyak_1.pdf

Didakhé, IX fejezet. 1-5: A keresztelés és az Eucharisztia ünneplésének előírásai

“1. Az eukharisztiáról a következőket, így végezzétek: 2. először a kehely fölött: Hálát adunk Néked Atyánk a Te szolgádnak, Dávidnak szent szőlőjéért, melyet megismertettél velünk szolgád, Jézus által! Dicsőség néked mindörökké! 3. A kenyértörésről pedig a következőképpen: Hálát adunk néked, Atyánk, az életért és tudásért, melyet kinyilatkoztattál nekünk a Te szolgád, Jézus által. Dicsőség néked mindörökké! 4. Ahogyan e kenyértöredékek szét voltak szóródva a hegyeken és eggyé váltak összegyűjtve, úgy gyűljön össze egyházad királyságodban a föld határairól! Mert tiéd a hatalom és dicsőség Jézus Krisztus által mindörökké! 5. Ne egyék és ne igyék az eukharisztiátokból senki más, csak az, aki meg van keresztelve az Úr nevére! Erről mondta ugyanis az Úr: ne dobjátok a szentet a kutyák elé (Mt7,6).” Magyar Keresztény Közösség, Helsinki: https://www.magyar-kozosseg.com

Ez a záróformula Lukácsnál és Máténál hiányzik. Saját záróformulám: Atyám, kérünk téged, hogy az Úr Imája úgy világítsa meg a jóakaratú emberek lelkét, ahogy dicsőséges fényed Krisztus Urunkat mutatja nekünk. Ámen! Latinra fordítva: Pater noster in fine orationis formula, Domine, deprecamur, ut sint vobis in oratione dominica petere illustrant de animabus hominum bonae voluntatis, quod lux sit splendor ostendit nobis Christum Dominum nostrum. Amen!

Tévedés arra következtetni, hogy a Miatyánkot Isten  és Jézus Krisztus magasztalása nélkül befejezték. A héber imádságot hátimá – val tehát pecséttel fejezik be: Báruk átnáh há sem Áldott az örökkévaló neved, amely egy röpke dicséret, mint a héber reggeli ima áldásának utolsó sora: Báruk átnáh se hamma házir lö sámod li gárim métin – Áldott vagy te örökkévaló aki vissza adtad a lelket az élettelen testbe.

Megjegyzés: A jiddisek ébredéskor a ‘mode áni’ elnevezésű imát mondják, melyben még nem mondják ki az örökkévaló nevét, mert még tisztátlanok, ezért hálát adnak a lelkük visszatéréséért: Mode – áni lö –fáneká melek há –neká há–jám sehhere nezbáti nismáti de–hemlá rábbá mutá–teká.  Nagy a te hűséged, Király aki él és fennmarad, hogy irgalommal vissza adtad belém a lelkemet. Tisztálkodás után a reggeli áldásban már kimondható az örökkévaló neve: Báruk átnákh Ádonáj Elohénu melek háolám sehehejánu, vökijmánu, vöhigijánu lázmán háze. – Áldott vagy Te Örökkévaló Istenünk, a világ királya, ki életben tartott, megőrzött bennünket és engedte megérnünk ezt a napot. Fotó: Baruch, Oberlander, Naftali, Kraus: Sámuel imája zsidó imakönyv, Új magyar fordítás, ford: Simon, Sároni, Chábád Lubavics – Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, Budapest, 1996. 8.

Arám Miatyánk (Abwûnd-bish-maiya)

A kép forrása: Khabouris Manuscript – Aramaic New Testament (Aramaic Peshitta). Khabouris codex kr.e 164. Transcription of Yeshua Menorah by S. P. Silver © 1996. Khabouris Codex by S. P. Silver © 2005. 152. oldal.   http://www.dukhrana.com/khabouris/files/Khabouris.pdf   ;  http://www.dukhrana.com

A képen arámi nyelven a Lk11,1-11,4: 1Történt egyszer, hogy valahol éppen imádkozott. Amikor befejezte, egyik tanítványa kérte: „Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is megtanította tanítványait.” 2Erre így szólt hozzájuk: „Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk! Szenteltessék meg a neved. Jöjjön el az országod. 3Add meg a szükséges kenyerünket mindennap. 4Bocsásd meg a bűneinket, amint mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek. És ne vigy minket kísértésbe.” (Lk 11,1- 11,4)

Jonathan Roumie színész a Miatyánk imádságot arámi kiejtéssel imádkozta

The Catholic Talk Show a https://catholictalkshow.com és https://www.facebook.com/CatholicTalkShow élő rádió adásába az állandó házigazdák: Ryan DellaCrosse, Ryan Scheel és Rich Pagano atya, közel egy ötven perces beszélgetésre Jonathan Roumie (New York,1974.07.01.) amerikai színészt meghívták. The Chosen 2019. – A választott. Történelmi tv dráma sorozatban Jézust alakítja. Rendező és író: Dallas Jenkins. Jonathan Roumie az adás keretében a Miatyánk imádságot arámi kiejtéssel imádkozta. Jonathan Roumie elmondta, hogy Közép-keleti származású, az édesapja egyiptomi arám származású illetve a nagybácsijának felesége Palesztinából származik. A kiejtésben és a szövegértelmezésében segítségére volt William Fulco (1936.02.24.) jezsuita atya (SJ). (Az SJ jelentése lat. Societas Jesu – Jézus Társasága katolikus szerzetesrend tagjai). William Fulco jezsuita atya az ókori mediterrán tanulmányok professzora Los Angelesben a Loyola Marymount Egyetemen jelenleg is oktat. A teljes interjú: www.youtube.com/watch?time_continue=1855&v=nyefFKSi4Fc

 

Letölthető PDF:  heber_miatyank

Görög  Miatyánk (Pater hêmôn)

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· Ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου,  ˹ἐλθάτω˺ ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς·  Τὸν  ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς  ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Pater hêmôn hó én toisz ouránoejsz; Hagiaszthêtô tó onoma szon.; Élthetô hê baszilejá szon; genêthêtô to thelêma szon, hôsz én ouranô, kái épi têsz gêsz. Ton árton hêmôn ton épiouszion dosz hêmin szêmeron; kái aphesz hêmin tá opheilêmata hêmôn, hôsz kái hêmeisz aphiemen toes opheiletaes hêmôn; kái mê eiszenenkêsz hêmasz ejsz peiraszmon, állá rhiszáej hêmász apo tou ponerou. hoti szon esztin hê Baszilejá kái hê dinamisz kái hê doxá ejisz tojusz ájeônasz;  amên.

A mennyeknek országa: βασιλεια των ουρανων baszileia tón úranón, melyet királyságként, uralomként értelmezünk. A mennyek országa nem területet jelöl, hanem ahol Isten uralkodik, amely uralmat és kormányzást jelent. Máté harminckét alkalommal használja az egek királysága semita kifejezéseket, az Isten országát pedig négy alkalommal. Mi Atyánk imádságában: „Jöjjön, el a te országod” (Mt 6,10), annyit jelent, hogy jussál uralomra bennük, és legyél te a királyunk, a mi Urunk.

Didakhé, VIII. fejezet, 1-3. Mi Atyánk

Mi Atyánk, ki vagy a mennyben, szenteltessék meg neved, jöjjön el országod, akaratod legyen meg a földön, mint megvan a mennyben; mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, engedd el adósságunkat, amilyen mértékben mi is elengedjük azoknak, akik nekünk adósak, és ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd a hatalom és a dicsőség mindörökké. (Mt. 6,9‐13). 3. Naponta háromszor imádkozzatok így. Magyar Keresztény Közösség, Helsinki: https://www.magyar-kozosseg.com

Latin Miatyánk (Oratio Dominica)

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

Részlet a Mária Magdolna filmből (02:42), a Miatyánk a Lk 11,2-11,4 szerint

Rendező: Garth Davis. Szereplők: Joaquin Phoenix: Jézus, Rooney Mara: Magdolna, Chiwetel Ejiofor: Péter, Tahar Rahim: Keriát-béli Júdás,  Ariane Labed: Rachel, Ryan Corr: József, Denis Menochet: Dániel, Tawfeek Barhom: Jakab,  Lubna Azabal: Zsuzsanna, Hadas Yaron: Sára, Charles Babalola: András, Roy Assaf: jeruzsálemi templom őr, Forgatókönyv: Helen Edmundson, Philippa Goslett, Zene: Hildur Guðnadóttir, Johann Johannsson.

A Miatyánk első rokoni kapcsolata a Káddis ima

A héb. קדושׁ – qâdôsh jelentése szent, amely a קדשׁkádos: szent, tiszta, gyökszavakból ered. A qâdôsh fogalma minden amely szent és tiszta valamint fennkölt. (Lev19,2). A Káddis a leggyakrabban mondott zsidó imák egyike, melynek jelentése szintén szent. A Káddis imának négy fő formája van, amely javarészt arám nyelvű, de héber részeket is tartalmaz. Értelmezhető doxológiaként vagy himnuszként, melyet mondhat a közösség, lehet az istentisztelet egyes részeinek lezárása csakúgy, mint az egyéni ima befejezése. Mondják a Tóra olvasása és tanulás után is. Az előimádkozónak a szakaszok végén a közösség válaszol. Elképzelhető, hogy Keresztelő János ismerhette a Káddis imát, ugyanúgy mint Jézus is, hiszen az apostol Keresztelő Jánosra hivatkozva közli, amikor Jézus befejezte imádkozást, az egyik tanítványa kérdezi: „Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványait” (Lk 11,1).

A Káddis ima fő eleme:  Je–hei sömei rá–bá me – vá–rák –le–alam ul–ol–mei ol–mái-já – Legyen az Ő nagy neve minden örökkévalóban örökre áldott.

A Káddis a Talmud szerint Babilóniában keletkezett és az egykori szövege Izraelben ismert volt. A Káddis imádság bevezető szavai az Ezekiel próféta tollából származnak; Ez 38,23: “Így bizonyítom be, hogy nagy és szent vagyok, és kinyilvánítom magamat sok nép szeme láttára. Akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr.”

Káddis ima magyarul

Magasztaljuk és szenteljük meg Isten nagy nevét ezen a világon, amit akarata szerint (vagy kedvére) teremtett. Érvényesítse uralmát életetek során és egész Izrael élete során, hamarosan, már a közel jövőben és mondjátok erre : Ámen (A közösség: Ámen! Legyen nagy neve  áldott örökre és örökön-örökké). Legyen nagy Neve áldott örökre és örökön-örökké! Legyen áldott és dicsért, dicsőített és magasztos, fennkölt és hírneves imádott és megszentelt a neve annak aki szent, áldott ő (Közösség: áldott ő!). Áldottabb ő minden áldásnál, költeménynél, dicshimnusznál  és vigaszdalnál, amit csak a világon mondanak és ti mondjátok rá: Ámen (Közösség: Ámen!) Jöjjön nagy békesség és élet  a mennyből ránk és egész Izraelre s mondjátok rá: Ámen (Közösség: Ámen!) “Aki békét teremt magasságaiban, az hozzon békességet ránk és egész Izraelre s mondjátok Ámen! (Közösség: Ámen!)”

1. : Hangos Kaddis ima héberül  ;  2. : Káddis ima szefárd kiejtéssel

A Káddis imádság teljessége a várakozás az Isten uralmának eljövetelére, amikor majd az egész világ megtelik Isten imádásával és dicséretével. A Káddis-nak mind a négy formáját állva recitálták, Jeruzsálem felé fordulva. (Szécsi, József: A Miatyánk a szentírás és a zsidó irodalom tükrében, Vigilia, 47 (1982/11) 808.) Naftali, Kraust idézve: “A jiddis az árva gyereket is “kaddis”-nak hívja. Ő az apja, vagy anyja “kaddisa”.  A Káddsi imának nyelvezete arameus és jellegzetessége, hogy a halottakról egy szó nem esik benne, hanem Isten nagyságát és dicsőségét zengi.”(Naftali, Kraus: Mit mond a Halacha a káddisról?, Ősi forrásból, 2012.10.10. http://judaizmus.blogspot.com/2012/09/mit-mond-halacha-kaddisrol-mit-tudunk.html

A Miatyánk második rokoni kapcsolata az 1 Krónikák könyvéből: “Dávid akkor az egész gyülekezet színe előtt dicsőítette Istent. Dávid így imádkozott: Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, a mi Atyánk öröktől örökre! Uram, tied a nagyság, a hatalom, a fönség, a szilárdság és a dicsőség. Hiszen minden a tied a mennyben és a földön. Uram, tied a királyi hatalom, s te uralkodsz mindenek felett. Gazdagság és dicsőség jár előtted, mindennek te vagy az Ura, mivel a kezedben van az erő és a hatalom. “(1Krón 29,10-13)

A Miatyánk harmadik rokoni kapcsolata:

Az Ez 38,23-nak rokona a Máté 6,9 szakasz.Áv-inú se-bá-sá má-jim jit-kádes se-me-ká: Mi Atyánk, ki vagy a mennyben, szenteltessék meg a te neved.

Konkluzió

Kétségtelen, hogy a bemutatott imák és Jézus Miatyánk imádsága között hasonlóság van. A Talmud alapján a „Miatyánk, ki az Égben vagy” – megszólítás gyakori volt az esszénus körökben. A zsidó imákban megtalálható a Miatyánk három fontos része is: 1. jöjjön el uralmad, 2. szenteltessék meg neved, 3. legyen meg akaratod a mennyben és a földön. (Szécsi, József: „Fölkél egy Csillag!” Néhány előadás, Keresztény–Zsidó Társaság,Budapest, 2014.12. 37.) A Miatyánk az ókori zsidóság vallási és szellemi életének gyümölcse, de lehet, hogy egy magától, Jézustól eredő imádság. Ha nem Jézustól ered, ha nem keresztény imaként keletkezett, akkor a jézusi–keresztény gondolatvilág, lét–értelmezés keresztény imává tette. Szécsi, József: i.m. 16.